Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm z siedzibą na terenie Małopolskiego Centrum Reumatologii Immunologii i Rehabilitacji zostało zarejestrowane w dniu 07.07.2000 roku.
Swoim działaniem obejmuje teren całej Polski. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby nie tylko chore na reumatyzm, ale również ludzie zdrowi.

Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989 r. oraz Statutu, zatwierdzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 03.08.2000 roku.

Stowarzyszenie współpracuje z Dyrektorem Małopolskiego Centrum Reumatologii Immunologii i Rehabilitacji oraz całym personelem medycznym szpitala. Chętnie nawiązuje współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami na terenie miasta i kraju, wymieniając swoje doświadczenia. Ścisłą współpracę prowadzi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, skąd od kilku lat uzyskuje dofinansowanie do imprez i spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Krakowa. Stowarzyszenie uczestniczy w akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa /Pełnomocnika Prezydenta/, stąd prowadzi ścisłą współpracę a także może liczyć na pomoc w razie swoich problemów.

Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm realizuje swoje cele poprzez:

  • niesienie pomocy i wsparcia swoim członkom
  • popularyzację wiedzy o chorobach reumatycznych i sposobach ich leczenia
  • prowadzenie zajęć oświatowych i edukacyjnych
  • podejmowanie akcji interwencyjnych dla dobra chorych
  • walkę o refundację drogich leków i zabiegów ortopedycznych
  • lobbing na rzecz uznania najcięższych chorób reumatycznych za choroby społeczne
  • integrację chorych na reumatyzm ze społeczeństwem poprzez organizację koncertów charytatywnych oraz spotkań z przedstawicielami władz na szczeblu lokalnym
  • organizowanie dla członków i ich rodzin spotkań okolicznościowych z okazji świąt, wycieczek i imprez kulturalnych /kino, teatr/
  • organizowanie wspólnego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla swoich członków
  • organizowanie akcji charytatywnych /loterie, kiermasze/ z darów od sponsorów, z których uzyskane środki finansowe przeznacza na cele statutowe Stowarzyszenia